Lidmaatschapsvoorwaarden

 • Bij een nieuwe inschrijving wordt eenmalig inschrijfgeld in rekening gebracht.
 • Alle leden van ELO United worden door het bestuur als lid bij Badminton Nederland aangemeld.
 • Het lidmaatschap wordt aangegaan per jaar en wordt elk seizoen stilzwijgend verlengd per 1 juli.
 • De contributie wordt per kwartaal via automatische incasso voldaan. De incassomomenten zijn: begin januari, begin april, begin juli en begin oktober.
 • De bondscontributie wordt jaarlijks in het voorjaar via automatische incasso voldaan.
 • Bij een inschrijving in de loop van het kwartaal (dus niet op 1 jan, april, 1 juli of 1 okt) wordt de contributie over dat kwartaal naar rato berekend.
 • Opzegging van het lidmaatschap dient uiterlijk één maand voor aanvang van het nieuwe seizoen (uiterlijk 1 juni) te geschieden.
 • Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk of per e-mail te geschieden.
 • Er vindt geen restitutie van lidmaatschapsgelden plaats.
 • Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en kan niet aan derden worden overgedragen.
 • BC ELO United kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het zoekraken van eigendommen, beschadiging daarvan of ongevallen van leden.
 • De gemeentelijke sporthallen waar BC ELO United gebruik van maakt zijn op bepaalde officiële feestdagen gesloten. Dit geeft geen recht op korting op het lidmaatschapsgeld.
 • Minderjarige personen kunnen uitsluitend worden ingeschreven door een van de ouders of verzorgers.
 • In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien beslist het bestuur van BC ELO United.
 • Wijzigingen voorbehouden.